Adınız *
Soyadınız *
E-Posta Adresiniz *
Sisteme giriş yaparken kullanmak istediğiniz e-posta adresini yandaki alana yazınız.
Örnek: ad_soyad@posta.com
Uyarı: Girilen e-posta adresine hesap doğrulama mesajı gönderileceği için, aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresi belirtiniz.
Cinsiyetiniz *
Doğum Tarihiniz *
Doğum tarihinizi eksiksiz giriniz.
T.C. Kimlik Numaranız
Şifreniz *
Şifreniz en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Aksi halde girilen şifre kabul edilmeyecektir.
Şifre (Tekrar) *
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ziraat Katılım Bankası A.Ş. (“Ziraat Katılım Bankası”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.
Ziraat Katılım Bankası kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ziraat Katılım Bankası, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi;
- Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası gibi resmi idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
- Bankacılık faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
- Katılım Fonunun yönetilmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi;
- Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
- Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
- Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
- Elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
- İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
- Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
- Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
- Müşteri memnuniyetinin sağlanması;
- Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
- Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
- Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü ürün ve hizmetin sunulmasında kullanmak; gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Ziraat Katılım Bankası, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.
Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişileri, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve iştirakleri, bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız firmalardır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası vb. resmi idari merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenleme nin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Ziraat Katılım Bankası’na yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Ziraat Katılım Bankası tarafından en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile ZİRAAT KATILIM BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hobyar Mahallesi Şeyhülislam Hayriefendi Caddesi No:12 34112 Fatih/İSTAN BUL adresine bizzat elden iletebilir veya ziraatkatilim.genel@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Ziraat Katılım Bankası İş Başvurusu Muvafakatnamesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında; Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi’nin bünyesinde çalışabilmek amacıyla Bankamız ve/veya Bankamız tarafından yetkili kılınan kurum/kuruluşlar tarafından toplanan ya da tarafınızdan iletilen özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verileriniz, Bankamızca iş başvurunuzun değerlendirilmesi, Bankamız ile yurt içi ve yurtdışı Şube ve İştiraklerde niteliklerinize uygun pozisyonların önerilmesi gibi amaçlarla işlenecek ve paylaşılacaktır. İş başvurunuza olumlu bir cevap verilmemesi halinde dahi, gelecekte uygun bir pozisyon açılması durumunda değerlendirilmek ve bilgilendirilmek amacıyla başvurunuz ve özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere iletmiş olduğunuz tüm verileriniz kayıtlarımızda 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir. Verilerinizin Bankamız CV havuzuna kaydedilmesine, yukarıda belirtilen amaçlarla sağlık verileriniz gibi özel nitelikli
kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tüm kişisel verilerinizin işlenmesine, yurt içi ve yurtdışı Şube ve İştiraklerimize aktarılmasına açık rızanızın bulunmaması halinde bu bildirimi cevaplayarak; kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve aktarılmasına yönelik açık rızanızın olmadığını iletebilirsiniz. Bu durumda kişisel verileriniz Bankamız havuzunda saklanmayarak derhal imha edilecektir. İş başvurusu sürecinde yapılacak olan görüşmeler yüz yüze olabileceği gibi, sesli ve/veya görüntülü konuşmaya imkân veren uzaktan erişim uygulamaları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecektir. Bu tür yöntemler ile yapılacak görüşmeler nedeniyle uğrayabileceğiniz her türlü zarardan Bankamızın her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir dönüşünüzün olmaması halinde, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere tarafımıza iletmiş olduğunuz tüm verilerinizin kayıtlarımızda muhafaza edilmesine ve işlenmesine ve ayrıca uzaktan erişim uygulamaları aracılığıyla yapılacak görüşmeler kapsamında uğrayabileceğiniz her türlü zarardan Bankamızın her hangi bir sorumluluğunun bulunmadığına muvafakat ettiğiniz sonucuna varılarak, buna göre işlem tesis edilecektir.
* ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.